මහින්දානන්දගේ බොරු අතේ මාට්ටු, අයිසිසියට 2012 දී පාවාදුන්නා යයි කියා පැමිණිල්ලක් ලැබිලා නැ

0
1358

2011 ලෝක කුසලානය පාවා දීම පිළිබද 2012 දී අයිසිසියට පැමිණිල්ලක් කළා කිසි ක්‍රියාමාර්ගයක් නොගත් බවත් පැවසුවත් අයිසිසියට එවන් පැමිණිල්ලක් ලැබී නැති බව පවසනවා. මෙවර ප්‍රකාශය සමබන්ධයෙන් අයිසිසිය අලුත්ගම හිටපු ක්‍රීඩා ඇමති හමුවීමට පැමිණීමට නියමිත අතර ඒ පිළිබද සම්පුර්ණ වාර්තාව පහතින් බලන්න

LEAVE A REPLY