පැලැස්තර ආර්ථික විසදුම් වෙනුවට ස්ථාවර සැලසුම් ක්‍රියාත්මක කරන්න

0
386

ලංකාවේ ආර්ථිකය සෘණ 3.5% ට වැටෙන අතර සෘණ ආර්ථිකයක මුදල් අච්චු ගැසීම අර්බුධයක් වනවා.රැකියා ලක්ෂ 5 ක් වත් ක්ෂණිකව අහිමිවිය හැකි අතර බාර් පෝලිම දුටු මාධ්‍ය උකස් පෝලිම් දැක්කේ නැ යනුවෙන් පැවසු හිටපු අගමැති වරයාගේ විශේෂ ප්‍රකාශය පහතින් බලන්න

LEAVE A REPLY