ජුනි 15 රවී ග්‍රහයා මිථුන රාශි ගතවීමේ ග්‍රහ මාරුව ලග්න රැසකට සෞඛ්‍ය අතින් අසුභයි තවත් ලග්න කිහිපයකට මිශ්‍රපල මේ ග්‍රහ මාරුව ඔබේ ලග්නයට කොහොමද?

0
917

ජුනි 15 රවී ග්‍රහයා මිථුන රාශි ගතවීමේ ග්‍රහ මාරුව ලග්න රැසකට සෞඛ්‍ය අතින්
අසුභයි ග්‍රහ මාරුව ඔබේ ලග්නයට කොහොමද?

LEAVE A REPLY