ගෝඨාභයට කවුරුත් විවේචනය කරන්න බැ එයා හොර වංචා දුෂකයෙක් – ලාල්කාන්ත

0
98

ගෝඨාභය කවුරුත් විවේචනය කරන්නේ නැ කියලා එයාගේ අය ලියනවා – ලාල් කාන්තා කියපු කතාව පහතින්

LEAVE A REPLY