කොරෝනා සමාජයේ පැතිරීමේ අවදියේ එළිපත්තේ – ආසාදනය වූ විදිය මෝදරින් හමුවුනේ නැ

0
13257

ලංකාවේ කොරෝනා සමාජයේ පැතිරීම අවදිය හා මෝදර මිය ගිය කාන්තාවට කොරෝනා වැළදුන ආකාරය තවමත් ප්‍රශ්නයක් බව පවසන වීඩියෝ දෙක පහත ඇති අතර වෛද්‍ය ජයරුවන් බණ්ඩාර විස්තර කරන වීඩියෝව පළමුවෙන් ඇත. දෙවනුව ඇත්තේ හමුදාපතිවරයාගේ ප්‍රකාශයයි.

හමුදාපතිවරයාගේ ප්‍රකාශය

LEAVE A REPLY