ක්‍රීඩා ඇමති හා පරිපාලනය ඔක්කොම කුණු හතුරුසිංහගේ පිටින් යවන්න හදන්නේ

0
547

ක්‍රීඩා ඇමති හා පරිපාලනය ඔක්කොම කුණු හතුරුසිංහගේ පිටින් යවන්න හදන්නේ බව හිටපු නායක අර්ජුන මාධ්‍ය හමුවේ පැහැදිලි කල ආකාරය පහතින්.

LEAVE A REPLY